• 05 آبان 1400

مرداد

 

مرداد

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

 

 

 

 

جمعه

1400/5/1

 

 

 

 

شنبه

1400/5/2

 

 

12 تا 14

بیماری ها

یکشنبه

1400/5/3

 

 

8 تا 10

خانواده

دوشنبه

1400/5/4

 

 

12 تا 14

بیماری ها

سه شنبه

1400/5/5

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/5/6

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/5/7

 

 

 

 

جمعه

1400/5/8

 

 

 

 

شنبه

1400/5/9

 

 

 

 

یکشنبه

1400/5/10

 

 

8 تا 14

تغذیه

دوشنبه

1400/5/11

 

 

 9 تا 11

حرفه ای

سه شنبه

1400/5/12

 

 

10 تا 12

بیماری ها

چهارشنبه

1400/5/13

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/5/14

 

 

 

 

جمعه

1400/5/15

 

 

 

 

شنبه

1400/5/16

 

 

10 تا 12

آموزش

یکشنبه

1400/5/17

 

 

8 تا 10

مادران خ

دوشنبه

1400/5/18

 

 

10 تا 12

خانواده

سه شنبه

1400/5/19

 

 

10 تا 12

بیماری ها

چهارشنبه

1400/5/20

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/5/21

 

 

 

 

جمعه

1400/5/22

 

 

10 تا 12

بیماری ها

شنبه

1400/5/23

 

 

8 تا 14

گسترش

یکشنبه

1400/5/24

 

 

8 تا 13

گسترش

دوشنبه

1400/5/25

 

 

10 تا 12

بیماری ها

سه شنبه

1400/5/26

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/5/27

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/5/28

 

 

 

 

جمعه

1400/5/29

 

 

 

 

شنبه

1400/5/30

 

 

8 تا 14

روان

یکشنبه

1400/5/31