• 00/02/03

مشاوره بیماری های رفتاری و زنان آسیب پذیر

مشاوره بیماری های رفتاری و زنان آسیب پذیر

آدرس مرکز

نام مسئول

                                                             نام مرکز  

 

انتهای غربی بلوار کشاورز،مجتمع بیمارستانی امام خمینی-جنب بخش عفونی 66911296

خانم دکتر آشتیانی

 

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری امام خمینی

قلعه مرغی خیابان زمزم چهاراه صالح نیا کوچه باغ 55841222

 

خانم معصومه جنتی

 

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری زمزم

 

انتهای خیابان وحدت اسلامی –شوش غربی-جنب اورژانس تهران 55685961

خانم فرحنازسلیمی

 

مرکز مشاوره ویژه زنان

میدان رازی ابتدای خیابان جوادیان،نبش کوچه دروازه بان،پردیس سلامت 09127206763 مدیر مرکزآقای کاوه صفاریان

 

آقای دکتر جهانمیری

 

مرکز مشاوره و سلامت نوجوانان پسر تهران