• 00/02/21

مطالب آموزشی سالمندان

تیر

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

بیماری ها

9 تا 13

 

98/4/1

   

بهداشت محیط

۹ تا ۱۲

یکشنبه

98/4/2

   

خانواده

۸:۳۰ تا ۱۵

دوشنبه

98/4/3

سراج

۱۳ تا ۱۵

بهداشت خانواده

۸:۳۰ تا ۱۳

سه شنبه

98/4/4

       

چهارشنبه

98/4/5

       

پنجشنبه

98/4/6

       

جمعه

98/4/7

       

شنبه

98/4/8

   

حراست

8:30 تا 15

یکشنبه

98/4/9

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

بیماری ها

۸:۳۰ تا ۱۳

دوشنبه

98/4/10

   

مدارس

۸:۳۰ تا ۱۳

سه شنبه

98/4/11

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

   

چهارشنبه

98/4/12

       

پنجشنبه

98/4/13

       

جمعه

98/4/14

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

   

شنبه

98/4/15

   

آموزش

۸:۳۰ تا ۱۳

یکشنبه

98/4/16

   

آموزش

۸:۳۰ تا ۱۳

دوشنبه

98/4/17

   

حرفه ای

۹ تا ۱۳

سه شنبه

98/4/18

   

روان

۸:۳۰ تا 14

چهارشنبه

98/4/19

       

پنجشنبه

98/4/20

       

جمعه

98/4/21

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

پزشکان بدون مرز

۸:۳۰ تا 14

شنبه

98/4/22

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

روان

۸:۳۰ تا 12:30

یکشنبه

98/4/23

       

دوشنبه

98/4/24

       

سه شنبه

98/4/25

   

روان

9 تا 12

چهارشنبه

98/4/26

       

پنجشنبه

98/4/27

       

جمعه

98/4/28

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

خانواده

۸:۳۰ تا ۱۳

شنبه

98/4/29

   

خانواده

۸:۳۰ تا ۱۳

یکشنبه

98/4/30

   

بهورزان

۸:۳۰ تا ۱۵

دوشنبه

98/4/31