• 00/02/21

مطالب آموزشی مادران

آذر

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

جمعه

98/9/1

       

شنبه

98/9/2

       

یکشنبه

98/9/3

       

دوشنبه

98/9/4

       

سه شنبه

98/9/5

       

چهارشنبه

98/9/6

       

پنجشنبه

98/9/7

       

جمعه

98/9/8

       

شنبه

98/9/9

       

یکشنبه

98/9/10

       

دوشنبه

98/9/11

   

تغذیه

۹ تا ۱۳

سه شنبه

98/9/12

   

آموزش

۹ تا ۱۱

چهارشنبه

98/9/13

       

پنجشنبه

98/9/14

       

جمعه

98/9/15

       

شنبه

98/9/16

مدیریت با کارشناسان مسئول

۱۳ تا ۱۵

خانواده

۸ تا ۱۱

یکشنبه

98/9/17

   

مدارس

۸:۳۰ تا ۱۳

دوشنبه

98/9/18

   

مدارس

۸:۳۰ تا ۱۳

سه شنبه

98/9/19

مدیریت با سرپرستان

۱۲:۳۰ تا ۱۵

   

چهارشنبه

98/9/20

       

پنجشنبه

98/9/21

       

جمعه

98/9/22

   

گسترش

۹ تا ۱۵

شنبه

98/9/23

   

محیط

۹ تا ۱۳

یکشنبه

98/9/24

   

بهورزان

۹ تا ۱۳

دوشنبه

98/9/25

   

حرفه ای

۹ تا ۱۵

سه شنبه

98/9/26

   

آموزش

۹ تا ۱۳

چهارشنبه

98/9/27

       

پنجشنبه

98/9/28

       

جمعه

98/9/29

   

روان

۸:۳۰ تا ۱۳

شنبه

98/9/30