• 00/02/21

مطالب آموزشی میانسالان و مرگ کودک

شهریور

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

جمعه

98/6/1

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

   

شنبه

98/6/2

   

محیط

۹ تا ۱۲

یکشنبه

98/6/3

       

دوشنبه

98/6/4

   

حرفه ای

۹ تا ۱۵

سه شنبه

98/6/5

   

حرفه ای

۹ تا ۱۵

چهارشنبه

98/6/6

       

پنجشنبه

98/6/7

       

جمعه

98/6/8

   

دارویی

۸:۳۰ تا ۱۵

شنبه

98/6/9

کارشناسان مسئول

۱۳ تا ۱۵

آموزش

۹ تا۱۳

یکشنبه

98/6/10

سرپرستان مراکز

۱۳ تا ۱۵

خانواده

۸:۳۰ تا ۱۳

دوشنبه

98/6/11

پزشکان

۱۳ تا ۱۵

خانواده

۸:۱۳ تا ۱۳

سه شنبه

98/6/12

آموزش

۱۳ تا ۱۵

تغذیه

۸:۰ تا ۱۳

چهارشنبه

98/6/13

       

پنجشنبه

98/6/14

       

جمعه

98/6/15

       

شنبه

98/6/16

       

یکشنبه

98/6/17

       

دوشنبه

98/6/18

       

سه شنبه

98/6/19

       

چهارشنبه

98/6/20

       

پنجشنبه

98/6/21

       

جمعه

98/6/22

   

گسترش

۸:۳۰ تا ۱۵

شنبه

98/6/23

   

گسترش

۸:۳۰ تا ۱۵

یکشنبه

98/6/24

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

بهورزان

۹ تا ۱۳

دوشنبه

98/6/25

روان

۱۳ تا ۱۵

دهان و دندان

۹-۱۲

سه شنبه

98/6/26

سرپرستان مراکز

12:30 تا ۱۵

تغذیه

۸:۳۰ تا ۱۳

چهارشنبه

98/6/2۷

       

پنجشنبه

98/6/28

       

جمعه

98/6/29

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

مدارس

۸:۳۰ تا ۱۳

شنبه

98/6/30

   

مدارس

۸:۳۰ تا ۱۳

یکشنبه

98/6/31