• 00/02/21

مطالب آموزشی کودک و شیر و تکامل

مرداد

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

   

بهداشت مدارس

۹ تا ۱۳

سه شنبه

98/5/1

       

چهارشنبه

98/5/2

       

پنجشنبه

98/5/3

       

جمعه

98/5/4

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

بحران

۸:۳۰ تا ۱۳

شنبه

98/5/5

   

خانواده

۸:۳۰ تا ۱۳

یکشنبه

98/5/6

   

آموزش

۸:۳۰ تا ۱۳

دوشنبه

98/5/7

   

بیماری ها

9 تا 14

سه شنبه

98/5/8

   

بیماری ها

9 تا 14

چهارشنبه

98/5/9

       

پنجشنبه

98/5/10

       

جمعه

98/5/11

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

آموزش

۸:۰ تا ۱۳

شنبه

98/5/12

مدارس

۱۳ تا ۱۵

محیط

۹ تا ۱۲

یکشنبه

98/5/13

مدارس

۱۳ تا ۱۵

بیماری ها

۸:۳۰ تا ۱۳

دوشنبه

98/5/14

       

سه شنبه

98/5/15

صحیفه سجادیه

13:45 تا 15:30

آموزش

۹ تا ۱۳

چهارشنبه

98/5/16

       

پنجشنبه

98/5/17

       

جمعه

98/5/18

       

شنبه

98/5/19

       

یکشنبه

98/5/20

       

دوشنبه

98/5/21

گسترش

۱۳ تا ۱۵

   

سه شنبه

98/5/22

صحیفه سجادیه

13:45 تا 15:30

آموزش

۹ تا ۱۳

چهارشنبه

98/5/23

       

پنجشنبه

98/5/24

       

جمعه

98/5/25

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

   

شنبه

98/5/26

   

روان

9 تا 14

یکشنبه

98/5/27

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

بهورزان

۹ تا ۱۳

دوشنبه

98/5/28

       

سه شنبه

98/5/29

       

چهارشنبه

98/5/30

       

پنج شنبه

98/5/31