• 00/02/03

مهر

 

 

مهر 1400

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/7/1

 

 

 

 

جمعه

1400/7/2

 

 

 

 

شنبه

1400/7/3

 

 

9 تا 12

آموزش

یکشنبه

1400/7/4

 

 

 

 

دوشنبه

1400/7/5

 

 

12 تا 14

غیرواگیر

سه شنبه

1400/7/6

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/7/7

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/7/8

 

 

 

 

جمعه

1400/7/9

 

 

 

 

شنبه

1400/7/10

 

 

 

 

یکشنبه

1400/7/11

 

 

 

 

دوشنبه

1400/7/12

 

 

 

 

سه شنبه

1400/7/13

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/7/14

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/7/15

 

 

 

 

جمعه

1400/7/16

 

 

 

 

شنبه

1400/7/17

 

 

 

 

یکشنبه

1400/7/18

 

 

8 تا 14

تغذیه

دوشنبه

1400/7/19

 

 

 9 تا11

حرفه ای

سه شنبه

1400/7/20

 

 

8 تا 10

 مادران خ

چهارشنبه

1400/7/21

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/7/22

 

 

 

 

جمعه

1400/7/23

 

 

12 تا 14

غیرواگیر

شنبه

1400/7/24

 

 

8 تا 14

روان

یکشنبه

1400/7/25

 

 

8 تا 13

گسترش

دوشنبه

1400/7/26

 

 

8 تا 14

گسترش

سه شنبه

1400/7/27

 

 

 

 

چهار شنبه

1400/7/28

 

 

 

 

پنج شنبه

1400/7/29

 

 

 

 

جمعه

1400/7/30

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.