• 00/02/03

واکسیناسیون سربازان

واکسیناسیون سربازان

 برنامه واکسینا سیون مننژیت مشمولین نظام وظیفه در مناطق 19،17،16،11،10 شهرداری تهران

 

منطقه

نام مرکز

روزهای واکسیناسیون

آدرس

تلفن

10

اکبر آباد

یکشنبه وچهارشنبه

بزرگرا نواب خ محبوب مجاز سینای سابق جنب اداره آموزش و پرورش منطقه 10

55149454

16

شیخ احمد کافی

چهارشنبه

خزانه بخارائی فلکه دوم خ عباسی جنب بازار روز

55061138

17

شاه آبادی

شنبه تا چهارشنبه

جاده ساوه کلیومتر 2( وصفنارد سابق) خ رمضانی

66205187-66237816

19

آیت

یکشنبه

پشت پادگان قلعه مرغی خ ماهان شهرک شریعتی روبرو پارک شریعتی

55854000-55854006