امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

شرح وظایف کارشناسان واحد گسترش

- تنظیم بازدیدهای جامع کلیه واحدها از مراکز و پایگاه‌های برون‌سپاری تابعه به‌طور هفتگی در طی سال

- آموزش سرپرستان و کارکنان پایگاه‌های برونسپاری

- رسیدگی به امور پایگاه‌های مشارکتی

-امور خیرین

-امور رسیدگی به شکایات

-امور رسیدگی به پروژه‌های عمرانی

-انجام بازدیدهای نظارتی جامع از مراکز و پایگاه‌های برون‌سپاری

-تایید مکان جهت راه‌اندازی پایگاه یا مراکز برون‌سپاری

-انجام امور مربوط به پزشکان مراکز

-امور مربوط به دستیاران پزشک خانواده: روزهای کارکرد و آمار عملکرد ماهانه

-آموزش پزشکان جدیدالورود

-هماهنگی جهت کشیک‌های مراسم ارتحال، اربعین حسینی و ایام نوروز

- اطلاعات زیج حیاتی و اطلاعات جمعیتی و آمار داده‌های جمعیتی

-انجام امور قراردادهای مربوط به پایگاه‌های برون‌سپاری

-امور مربوط به کلیه اطلاعات سامانه سیب

-مسئولیت ثبت‌نام و رسیدگی به امور نیروهای طرحی

- آموزش نیروهای طرحی و جدید الاستخدام

-تجهیزات مربوط به مراکز و پایگاه‌ها

- انجام امور بهورزی و نظارت بر کار بهورزان

-انجام امور تشکیلات سازمانی و نیروهای شاغل در مراکز

-برنامه‌ریزی کلاس‌های آموزشی مراقبین سلامت

-آموزش بدو و ضمن خدمت مراقبین سلامت

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات