امروز: سه شنبه, 17 تیر 1399

   فرشته حق‌شناس      جانشین کارشناس مسئول واحد گسترش
   فاطمه عدلی             کارشناس واحد گسترش
  محبوبه واعظ زاده        کارشناس واحد گسترش
  کتایون ناهیدی           کارشناس واحد گسترش
  الهام فلاحی              کارشناس واحد گسترش
  توران شقاقی            کارشناس واحد گسترش
  معصومه نوری            کارشناس واحد گسترش

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات