امروز: جمعه, 03 بهمن 1399

شرح وظايف واحد آموزش سلامت در سطح ستاد
1-    برنامه ملی خودمراقبتی شامل خودمراقبتی فردی، سازمانی (دولتی/غیردولتی/مدارس)، اجتماعی و گروه های خودیار
-    برنامه‌ريزي عملياتي (شامل نيازسنجي، تعيين اهداف و استراتژي) براي اجراي سالانه برنامه ملي خودمراقبتي براي هر يك از رويكردهاي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و گروه‌هاي خوديار
-    توانمندسازي كارشناسان مراقب سلامت و کارشناسان ناظر و ساير كاركنان بهداشتي براي تدوین و اجراي برنامه عملياتي خودمراقبتي
-    اقدام براي جلب حمايت همه جانبه و آشنايي مخاطبان با اجراي برنامه ملي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و گروه خوديار در منطقه تحت پوشش (مكاتبات، جلسه و ...)
-     اقدام براي توسعه خودمراقبتي سازماني (شامل برگزاري دوره‌هاي آموزشي حضوري، هماهنگي براي تشکیل شوراي ارتقاي سلامت، ارزشيابي عملكرد سازمان‌ها)
-    اقدام براي توسعه خودمراقبتي اجتماعي (شامل برگزاري دوره‌هاي آموزشي حضوري و ارزشيابي عملکرد شورایاری و شوراهای روستایی)
-    مديريت فعاليت گروه‌هاي خوديار منطقه تحت پوشش (شامل آموزش کارکنان، تامين و توزيع بسته‌هاي آموزشي و ...)
-    خدمات پشتيباني براي اجراي برنامه ملي خودمراقبتي (شامل تامين و توزيع ابزارهاي خودمراقبتي)
-    جمع آوری آمار ماهیانه برنامه ملی خودمراقبتی
-    ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي (بررسي شاخص‌هاي برنامه طبق پنل مديريت اطلاعات سلامت)
-    پایش و ارزشیابی عملکرد مراقبین، کارشناسان ناظر و سرپرستان مراکز درزمینه اجرای برنامه خودمراقبتی
-      اجراي كمپين‌هاي اطلاع رساني برنامه ملی خودمراقبتی شامل رويكردهاي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و گروه‌هاي خوديار

2-توانمند سازی کارکنان
-    برنامه ریزی، اجرا وارزشیابی توانمندسازی کارشناسان ستادی (واحدهای فنی)، کارشناسان و مراقبین سلامت در واحدهای محیطی برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت به صورت حضوری و غیرحضوری
 3-آموزش همگانی
-    برنامه ریزی و پشتیبانی ملی مجموعه کمپین های آموزش سلامت همگانی
-    اجرای مجموعه کمپین های آموزش سلامت همگانی
-    برگزاری نمایشگاه های آموزشی
-    اجرای برنامه نیازسنجی مبتنی بر شیوه نامه نیازسنجی سلامت جامعه ابلاغ شده
-    احصاء نیاز های سلامت جامعه در سطح ستاد
-     طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد
-    برنامه ريزي مداخلات ارتقاي سلامت مبتني بر نيازسنجي در سطح دانشگاه (بر اساس برنامه خودمراقبتی اجتماعی)
-    برنامه ريزي مداخلات ارتقاي سلامت مبتني بر نيازسنجي در سطح ستاد (بر اساس برنامه خودمراقبتی اجتماعی)
-    پایش مداخلات ارتقای سلامت مبتنی بر نیازسنجی
4-تولید رسانه‌های آموزش سلامت
-    تشكيل كميته ساماندهي رسانه
-    طراحی و تولید بسته‌های اطلاعاتی و آموزشی
-    طراحی و تولید بنرهای آموزش محیطی
-    توزیع بسته‌های اطلاعاتی و آموزشی فصلی
-    گزارش ماهیانه ثبت رسانه‌هاي تولیدشده
-    ارزشيابي خارجی سالانه رسانه‌هاي ثبت‌شده در سامانه
-    مديريت سامانه ارس (شامل ايجاد شناسنامه و ارزيابي داخلي در هريك از چهار مرحله پيش رسانه/ مداخله، پیش‌آزمون، اجرا و ارزشيابي)

5-برنامه خودمراقبتی در مدارس
-    برنامه‌ريزي دوره‌هاي آموزشی برای معلمان
-    تربيت سفيران سلامت دانش‌آموزان
-    جشنواره سفیران سلامت دانش آموزان
6-برنامه دانشجویی
-    عقد قرارداد با دانشگاه‌ها به‌منظور گذراندن دوره‌های کارآموزی و کارورزی
-    برنامه‌ریزی برای مشخص نمودن فیلد
-    برگزاری جلسات توجیهی برای دانشجویان
-    معرفی دانشجویان به فیلد
-    ارسال ارزشیابی عملکرد دانشجویان به دانشگاه مربوطه
-    معرفی دانشجویان جهت انجام امور پژوهشی و پایان‌نامه
-     همکاری در انتقال مهارت‌های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان
 7-هماهنگی بین بخشی
-    جلب حمایت سازمان‌ها و ادارات مستقر در منطقه تحت پوشش برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
-    برگزاری جلسات آموزشی برای کارکنان یا خدمات گیرندگان سازمان‌ها و ادارات
8-برنامه سفیران سلامت محله
-    برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کارکنان محیطی به‌منظور جذب، آموزش و توانمندسازی سفیران سلامت محله
-    اجراي كمپين‌هاي اطلاع‌رسانی برنامه سفیران سلامت محله
9- برنامه تشکیل و تقویت کانون سلامت محلات و تشکیل مجمع سلامت محله
-    تشکیل کانون‌های سلامت و مجمع سلامت محله در مناطق روستایی
-    تقویت کانون‌های سلامت محله در مناطق شهری و تشکیل مجمع سلامت محله
-    برگزاری کارگاه آموزشی برای کارکنان محیطی، آموزش و توانمندسازی دبیران کانون‌های سلامت
-    دریافت گزارشات و پیگیری اجرای برنامه در مراکز و پایگاه‌های سلامت تحت پوشش

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات