امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

1) اعظم شجاع ملایری: کارشناس واحد آموزش بهداشت

2) فاطمه رحیمی: کارشناس واحد آموزش بهداشت

3) زهره سادات میرسعیدی: کارشناس واحد آموزش بهداشت

4) زیبا ورشوچی: کارشناس واحد آموزش بهداشت

5) گوهر خواجوند ثانی: کارشناس واحد آموزش بهداشت

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات