امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

1) فاطمه بهاری: مسئول کارگزینی
2)
رقیه تات: کارگزینی
3)
معصومه رشیدی: رفاهی
4)محمد حیدرزاده زاده: دبیر خانه
5)نسرین بهادری نژاد: کارپرداز
6) مهدی نجفی: کارپرداز تدارکات

7) علیرضا عادلی: انباردار
8) پگاه مشکات: عمرانی
9)پژمان خوشحال: مسئول خدمات

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات