امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

1)  نظارت بر ثبت بموقع کلیه عملیات مالی اعم از وجوه دارائیها ، بدهیها ، هزینه ها و تعهدات مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و تهیه و تنظیم دفاتر و صورتحسابها طبق ضوابط و مقررات و ارائه بموقع آنها به امور مالی دانشگاه                        
2) نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و اوراق بهادار و همچنین انجام امور سپرده ها بر طبق مقررات مربوط             
3) ثبت و نگاهداری حساب دارائی های ثابت و نظارت بر هرگونه جابجائی واعمال در حساب های مالی                 
4) تامین اعتبار در حدود اعتباراتی که از طرف دستگاه اجرائی تعیین و ابلاغ می گردد پس از تطبیق با قوانین و مقررات مربوط        
5) انجام پرداخت هزینه ها در مورد اعتبارات ابلاغی پس از طی مراحل تشخیص ، تامین اعتبار ، تعهد ، تسجیل و حواله و تطبیق آن با قوانین و مقررات مربوط                                 
6) نظارت در اجرای دقیق تفاهم نامه مبادله شده و رعایت تخصیص ها                            
7) انجام پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت و واگذاری تنخواه گردان بر اساس اعتبارات مصوب تخصیص یافته پس از طبیق با رعایت قوانین و مقررات و دستور العمل های مربوط و مقررات در واریز بموقع آنها                                 
8) مراقبت بر واریز بموقع تنخواه گردان کارپردازان و واحدهای تدارکاتی در موعد مقرر و در صورت وقوع کسری اعلام به امور مالی دانشگاه                            
9) نظارت بر ثبت بموقع درآمدهای تحقق یافته و پیگیری در وصول مطالبات و ایصال درآمدها                     
10) نظارت بر کسر و پرداخت مالیات های تکلیفی در موعد مقرر با رعایت مقررات                        
11) نظارت بر حفظ و نگهداری و صیانت از اسناد و مدارک مالی و گزارشات                             
12) همکاری با حسابرس مقیم و ارائه به موقع اسناد حسابداری و مستندات جهت بررسی و اظهار نظر                     
13)  نظارت بر عملکرد کارشناسان ادره حسابداری ، اداره اموال و کارپردازی                             
14)انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق                              
15)نظارت بر جمع آوری ونگهداری مناسب کلیه ائین نامه ها، دستور العمل ها ومقررات مربوط به شاغلین وبازنشستگان وبه روز نمودن آنها                        
16)اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه وتنظیم لیست های مکانیزه حقوق ماهانه شاغلین وبازنشستگان وارائه آن به اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار جهت اقدام لازم                                
17)نظارت بر صدور اسناد حسابداری حقوق ودستمزد شاغلین وبازنشستگان وسایر هزینه های مربوط به کارکنان شاغل از جمله سنوات خدمت و....                                
18)بررسی وانجام کلیه مکاتبات اداری با سایر دستگاهها در خصوص بازنشستگان                         
19)پاسخگویی به امور مراجعین در زمینه وظایف محوله                                
20)انجام موارد بیمه عمر شامل: کسر وارسال CD و ورود اطلاعات در سایت سازمان بازنشستگی                    
21) تهیه وتنظیم لیست پرداختی برابر تبصره 3 ماده 14 ستاد وصدور سند جاری                         
22)ارسال چک به بانکها وحساب های مختلف پرسنلی                                
23)تهیه وتنظیم حسابهای حقوق پرسنل رسمی، پیمانی ،طرحی ، قراردادی، هیئت علمی، غیر هیئت علمی وسایر             
24)تهیه وتنظیم حسابهای اضافه کار                                
25)تهیه وتنظیم حسابهای کارمندی، عیدی، بن، حق ماموریت، مهد کودک، شاگردان ممتاز                        
26)  تهیه وتنظیم حق محرومیت از مطب هیئت علمی وغیر هیئت علمی                            
27)تهیه وتنظیم لیستهای پرداخت پاداش بازخرید مرخصی بازنشستگان                            
28) تهیه وتنظیم لیستهای پرداخت پاداش سنوات خدمت کارکنان                                 
29)   تهیه وتنظیم کسورات حقوق ماهیانه                                
30)  تهیه وتنظیم لیستهای دیون حقوق کارکنان                                
31)  درخواست وجه وتخصیص از اداره اعتبارات وبودجه                                
32) تهیه وتنظیم لیستهای هزینه سفر ونقل وانتقال، کمک هزینه ازدواج و فوت
33)تهیه وتنظیم استرداد شهریه وحق هیئت علمی                                
34) تهیه وتنظیم کسورات اضافه کار                                
35)  تهیه وتنظیم لیستهای هیئت وتامین اجتماعی، خزانه، بازنشستگی، خدمات درمانی                        
36)  تهیه وتنظیم حق مسکن                                
37)  تهیه وتنظیم لیستهای بیمه عمر کارکنان                                
38)  تهیه وتنظیم لیستهای ماده 47 آئین نامه                                
39)  تهیه وتنظیم لیستهای متفرقه وسایر امور ارجاعی                                
40)  مکاتبات با واحدها ، سازمانها، ادارات مختلف                                
41  صدور سند حسابداری تعهدی کلیه پرداختها وشناسایی امناء وصدور چک                            
42)  تهیه وتنظیم مفاصا حساب کارکنان                                
43)  گزارشاتن حقوقی واضافه کار و ...... در صورت لزوم                                
44)  پرداخت تفاوت احکام حقوقی                                
45) تحویل چک به اشخاص                                             
46) اتخاذ ترتیبات لازم جهت انجام عملیات حسابداری کالا، اموال وخدمات                            
47)  نظارت بر انجام محاسبات واعمال کنترل های لازم در خصوص فرم های انبارها واموال                        
48)  نظارت بر محاسبات وصدور اسناد حسابداری مربوط به هزینه های سرمایه ای وطرح های عمرانی                    
49) نظارت بر پلاک کوبی اموال وثبت در دفاتر یا سیستم رایانه ای                                
50)  اعمال کنترل ونظارت بر نگهداری کارت دارائی های ثابت ومحاسبات استهلاک                        
51) نظارت جهت محاسبه ذخیره لازم برای هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده در پایان سال مالی                     
52)  نگهداری حساب ریالی ومقداری اموال ودارائی ها                                
53) نظارت بر نحوه بهره برداری از اموال تحویل شده                                
54)  اعمال کنترل ونظارت بر نحوه نقل وانتقال اموال و دارائی ها                                
55) اعمال کنترل ونظارت بر نحوه فروش ویا اهدائ اموال ودارائی ها                                
56)  نظارت بر نحوه جبران خسارت ناشی از سرقت ویا فقدان اموال                                
57)  گردآوری داده ها واطلاعات لازم به منظور اظهار نظر در خصوص پیش بینی درآمدهای دانشگاه                    
58)  تنظیم وصدور درخواست وجه از دانشگاه                                
59)  نظارت بر تامین اعتبار کلیه درخواست های هزینه ای وسرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید ویا منجر به پرداخت می شود        
60)  نظارت بر کنترل مصرف اعتبارات واحدهای تابعه از محل برنامه های تفاهم شده                         
61) نظارت و پیگیری های لازم جهت وصول به موقع مطالبات همچنین هماهنگی با مراجع مربوطه                    
62)  اقدامات لازم جهت جلوگیری از سوخت شدن درآمدها و گزارش مستمر نتیجه اقدامات به مقام مافوق                
63)  نظارت بر نگهداری اوراق بهادار تحویلی به دانشگاه نظیر سفته، چک های تضمینی و ضمانت نامه های بانکی                
64)  نظارت بر ثبت تفاهم نامه در واحدها                                
65)  کنترل سقف تفاهم نامه واحدهای ستادی به منظور کنترل اعتباری                            
66) شناسایی درآمدهای ناشی از واگذاری اماکن، سالن های همایش و...

67) کنترل سپرده و تضمینات پایگاهها ومراکز سلامت                                
68)  نگهداری تضمینات پایگاهها ومراکز سلامت                                
69) تهیه صورتحساب عملکرد ونظارت بر پرداخت حق بیمه وحق الزحمه پرسنلی پایگاهها ومراکز سلامت                                
70)  ارسال سپرده کسر شده از پایگاهها ومراکز به دانشگاه                                
71) پاسخ به استعلامات سازمان بیمه تامین اجتماعی در خصوص سوابق بیمه پرسنلی وتهیه سیاهه حقوق پرسنل طرحی ورسمی        
72   ارائه گزارشهای مالی لازم به مراجع استفاده کننده                                
73)   دریافت سفته پس از اتمام قرارداد وتحویل به ذینفع                                
74)   ثبت مالیات حقوق پرسنل در سامانه اداره مالیات                                    
75)   انجام رسیدگی به اسناد ومدارکی که تعهد پرداخت ایجاد می نماید ویا منجر به پرداخت می شود طبق دستورالعمل مربوطه        
76)   گردآوری منابع لازم به منظور انجام رسیدگی وفق دستورالعمل مربوطه                        
77)   همکاری لازم در مورد تهیه وتنظیم بودجه واحدهای تابعه و همچنین گزارشهای حسابداری مورد نیاز مدیریت و سایر مراجع قانونی     
78)   تماس با اشخاص ، موسسات وشرکت های طرف حساب و پاسخگوئی و رفع مغایرات احتمالی حسابهای فی مابین            
79)   تنظیم وصدور سند حسابدارسی                                            
80)  جمع آوری کلیه نسخ بیمه درمانی از 33 درمانگاه تابعه وتفکیک نسخ بر حسب سازمانهای بیمه گر                    
81) مرتب سازی نسخ بر اساس نرم افزارهای مربوطه(پزشک،دندانپزشک،متخصص ودارویی) ونظم دهی آنان بر اساس نرم افزار        
82) ثبت نسخ مربوط در نرم افزار های مربوطه ،گزارش گیری و تهیه CD برای سازمانهای بیمه خدمات درمانی،نیروی مسلح، تامین اجتماعی
83)  نظارت بر ثبت نسخ انلاین آزمایشگاه تامین اجتماعی از طریق سایتهای مربوطه ورفع اشکال وگزارش گیری مربوط به آن
84)  نظارت بر ثبت نسخ متادون تراپی در سیستم پابا وارائه گزارش نسخ مربوطه به سازمان خدمات درمانی                
85)  جمع آوری وثبت نسخ روستایی وارائه گزارش و CD مربوطه به سازمان خدمات درمانی                        
86)  معرفی پزشکان وداروسازان ودندانپزشکان به سازمانهای بیمه گر وآموزش ثبت نسخ به پزشکان ودندانپزشکان                
87)  ارائه گزارش مربوط به آمار نسخ به واحد درآمد         
                                    
  

 

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات