امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

اسامی کارشناسان واحد:

زینب گیوی: مسئول امور بیمه 

مریم محمد علی: امور پایگاههای سلامت

الهام مقصودی: مسئول امور بیمه

فریده حبیبی: حقوق و دستمزد

زهرا احمدی:حقوق ودستمزد

الهام قوامی:حقوق ودستمزد

اکرم خسروانی: مسئول درآمد

معصومه نوید: مسئول تنظیم حسابها

همایون خیام: مسئول رسیدگی اسناد هزینه

جعفر شکری: حقوق و دستمزد

جعفر شمشیری: امین اموال

                                               

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات