امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

اسامی کارشناسان :

     پوران قربانی کارشناس میانسالان

           اکرم السادات محسنی کارشناس مادران

آذر جهانبانی کارشناس سالمندان

نسرین عسگری فریادرس کارشناس کودکان

شهلا صالحی کارشناس باروری سالم

سیما بادپر کارشناس برنامه زایمان ایمن و بهداشتی

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات