امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

شرح وظایف مسئول تجهیزات پزشکی:

واحد تجهیزات پزشکی مرکز بهداشت جنوب تهران، کار خود را به‌صورت زیرمجموعه‌ی واحد امور دارویی در بهمن‌ماه 1394 آغاز کرد و هم‌اکنون با همکاری این واحد مسئولیت رسیدگی به امور تجهیزات پزشکی مرکز به شرح زیر را به عهده دارد:
•    تهیه و به‌روزرسانی فهرست مشخصات تجهیزات پزشکی مراکز سلامت جامعه، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران
•    نظارت بر نحوه‌ی استفاده از تجهیزات پزشکی و نگهداری از آن‌ها
•    نظارت بر فرآیند خرید تجهیزات پزشکی موردنیاز و تطابق آن با دستورالعمل‌های دانشگاه
•    نظارت بر فرآیندهای تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی
•    اجرا و نظارت بر فرآیند نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی
•    اجرا و نظارت بر فرآیند کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
•    نظارت بر فرآیندهای انتقال و اسقاط تجهیزات پزشکی
•    آموزش نحوه عملکرد و نگهداری تجهیزات پزشکی به کاربران

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات