امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

اسامی کارشناسان واحد تغذیه

1-انسیه تبرایی                           کارشناس واحد بهبود تغذیه

2- مبینا میرزایی                         کارشناس واحد بهبود تغذیه

-

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات