امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

شرح وظایف امور دارویی

1-تعیین و برآورد میزان نیاز دارویی مراکز تحت پوشش
2- تدارک و توزیع دارو بر اساس نیاز واقعی (با توجه به گروه‌های هدف، بیماری‌های فصلی و شایع منطقه‌ای، جمعیت تحت پوشش، روند مصرفی، موجودی و ...)
3- جمع‌بندی درخواست و ثبت گزارشات
4- استخراج آمار عملکرد و تنظیم گزارشات مربوطه
5-صدور رسید و حواله و بایگانی حواله‌های مراکز و پایگاه‌های سلامت
6-ثبت کلیه مستندات واحد و آموزش نیروهای انسانی جدیدالورود
7- نظارت و پی گیری لازم در خصوص نحوه نگهداری داروها در سطوح مختلف شبکه
8- بررسی روند مصرف اقلام دارویی و جابجایی داروها به‌منظور اجتناب از انقضاء تاریخ‌مصرف آن‌ها
9- نظارت بر عملکرد واحدهایی دارویی در مراکز و پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت تابعه و مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری و انبار دارویی و تهیه پس‌خوراند لازم برای اصلاح آن
10- مشارکت و نظارت بر نحوه تدریس مطالب آموزش دارویی جهت گروه‌های پزشکی، آموزش مردمی، آموزش بهورزی، آموزش دانش آموزان و رابطین و ...
11- طراحی و چاپ پمفلت و تراکت و کتابچه و کتاب در خصوص مصرف منطقی دارو
12- نظارت بر صحت قیمت‌گذاری نسخ بر اساس آخرین تعرفه‌های ابلاغی
13- انجام پژوهش‌های کاربردی به‌منظور بهبود نظام تدارک و توزیع و مصرف منطقی دارو
14- تنظیم گزارش برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده و ارائه آن به ریاست مرکز بهداشت

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات