امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

1-نظارت و بازرسی از درمانگاهها، مراکز سوء مصرف مواد ، مطب پزشکان متخصص ، عمومی ، دندانپزشکان ودفاتر کار مامایی بخش خصوصی

2- تهیه بانک اطلاعاتی موسسات پزشکی بخش خصوصی

3-کاهش میزان تخلفات و ارتقاء کیفیت خدمات بخش خصوصی از طریق آموزش اخطار احضار پلمپ و ارسال پرونده به دادسرا ومراجع قضایی

4-استخراج آمار و عملکرد (ماهیانه / فصلی/ سالیانه) و ارسال به معاونت درمان دانشگاه

5- رسیدگی به شکایات گزارش شده ( تلفنی / سامانه )

6-تحویل گواهی فوت طبق دستورالعمل و بخشنامه های وزارت بهداشت به پزشکان و درمانگاهها و موسسات بخش خصوصی

7- مشارکت درفرایند پرسشگری مرگ مادر باردار

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات