امروز: سه شنبه, 17 تیر 1399

      ابراهیم بلالی وشمه سرا

     1-    تحصیلات

      کاردان مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان (1363 تا 1366)

      کارشناس مبارزه با بیماری‌ها از دانشگاه علوم پزشکی تهران (1371 تا 1373)

      کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران (1378 تا 1381)

      2 -   سمت‌های اجرایی:

        کاردان مبارزه با بیماری‌ها: شاغل در مرکز بهداشتی درمانی روستایی وشمه سرا وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان صومعه‌سرا(1366 تا 1369)

        کاردان مبارزه با بیماری‌ها: شاغل در مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شاندرمن وابسته به شبکه بهداشت و درمان صومعه‌سرا (1369 تا 1371)

       کارشناس مبارزه با بیماری‌ها:شاغل در مرکز بهداشت شهرستان صومعه‌سرا استان گیلان ( 1371 تا 1372)

       کارشناس مسئول گسترش: شاغل در مرکز بهداشت شهرستان صومعه‌سرا استان گیلان (1372 تا 1378)

       کارشناس جلب مشارکت مردمی ستاد معاونت بهداشتی گیلان (1378 تا 1381)

       کارشناس مسئول گسترش شبکه‌های ستاد معاونت بهداشتی گیلان (1381 تا 1388)

       سرپرست گروه گسترش معاونت بهداشت گیلان (1388 تا 1395)

       مامور در دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز بهداشت جنوب تهران از سال 1395

       3-   فعالیت‌های آموزشی:

       مدرس در دوره‌های آموزش طرح ریشه‌کن فلج اطفال

       مدرس دوره‌های آموزشی برنامه عملیاتی جهت کارشناسان

       مدرس دوره‌های ارتقای مستمر کیفیت (TQM) برای کارشناسان و مدیران شبکه مراکز بهداشت و شبکه ها

       4-   فعالیت پژوهشی:

      تأثیر ارتقاء مستمر کیفیت (TQM ) بر عملکرد کارکنان معاونت بهداشت گیلان

      بررسی صحت و سقم اطلاعات DTARH در واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گیلان

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات