امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

1(خدیجه قاسمی، کارشناس ستادی بیماری‌های غیر واگیر

2(معصومه خنجری، کارشناس ستادی بیماری‌های واگیر

3(زهرا مسعودی، کارشناس ستادی بیماری‌های غیر واگیر

4)فرحناز فدایی ، کارشناس ستادی بیماری‌های واگیر

5(مریم تقی زاده، کارشناس ستادی بیماری‌های واگیر

6(محمدرضا حسینی، کارشناس ستادی بیماری‌های واگیر

7(محمدرضا یعقوبی، کارشناس ستادی بیماری‌های واگیر

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات