• 00/02/21

سلامت مادر و کودک

سوابق تحصیلی

v    دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ــ درماني تهران

سوابق شغلی

  • پزشك عمومي و سرپرست مركز بهداشتي درماني روستايي ــ شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند (دانشگاه علوم پزشکی تبريز) ــ از آبان ماه 1388
  • پزشك عمومي و سرپرست مركز بهداشتي درماني شهری ــ شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهين شهر (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) ــ از دی ماه 1391
  • پزشك عمومي و سرپرست مرکز جامع سلامت شاه آبادی ــ مرکز بهداشت جنوب تهران ــ از آذر ماه 1395
  • کارشناس مسئول واحد پيشگيری و مبارزه با بيماريها مرکز بهداشت جنوب تهران ــ از شهريور ماه 1396
  • پزشک معتمد مرکز بهداشت جنوب تهران ــ از شهريور ماه 1396
  • هسته آموزشی برنامه سلامت سالمندان ــ شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهين شهر

سوابق آموزشی: