• 00/02/21

مطالب آموزشی باروری سالم

آبان

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

چهارشنبه

98/8/1

       

پنجشنبه

98/8/2

       

جمعه

98/8/3

       

شنبه

98/8/4

       

یکشنبه

98/8/5

       

دوشنبه

98/8/6

       

سه شنبه

98/8/7

       

چهارشنبه

98/8/8

       

پنجشنبه

98/8/9

       

جمعه

98/8/10

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

آموزش

۸:۳۰ تا ۱۳

شنبه

98/8/11

   

خانواده و تغذیه

۸:۳۰ تا ۱۴

یکشنبه

98/8/12

   

خانواده و تغذیه

۸:۳۰ تا ۱۴

دوشنبه

98/8/13

       

سه شنبه

98/8/14

       

چهارشنبه

98/8/15

       

پنجشنبه

98/8/16

       

جمعه

98/8/17

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

آموزش

۹ تا ۱۳

شنبه

98/8/18

   

بیماری ها

۸:۳۰ تا ۱۳

یکشنبه

98/8/19

بیمه روستایی

۱۲:۳۰ تا ۱۵

   

دوشنبه

98/8/20

   

مدارس

۸:۳۰ تا ۱۳

سه شنبه

98/8/21

   

آموزش

۸:۳۰ تا ۱۳

چهارشنبه

98/8/22

       

پنجشنبه

98/8/23

       

جمعه

98/8/24

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

مدارس

۸:۳۰ تا ۱۳

شنبه

98/8/25

   

محیط

۸:۳۰ تا ۱۳

یکشنبه

98/8/26

   

بهورزان

۹ تا ۱۳

دوشنبه

98/8/27

روان

۱۳ تا ۱۵

حرفه ای

۹ تا ۱۳

سه شنبه

98/8/28

   

خانواده

۸:۳۰ تا ۱۳

چهارشنبه

98/8/29

       

پنجشنبه

98/8/30