• 00/02/21

دستورالعمل زئونوز

شرح وظایف

واحد تجهیزات پزشکی مرکز بهداشت جنوب تهران، کار خود را به صورت زیرمجموعه‌ی واحد امور دارویی در بهمن ماه 1394 آغاز کرد و هم‌اکنون با همکاری این واحد مسئولیت رسیدگی به امور تجهیزات پزشکی مرکز به شرح زیر را به عهده دارد:

  • ·تهیه و بروزرسانی فهرست مشخصات تجهیزات پزشکی مراکز سلامت جامعه، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران
  • ·نظارت بر نحوه‌ی استفاده از تجهیزات پزشکی و نگهداری از آن‌ها
  • ·نظارت بر فرآیند خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز و تطابق آن با دستورالعمل‌های دانشگاه
  • ·نظارت بر فرآیندهای تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی
  • ·اجرا و نظارت بر فرآیند نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی
  • ·اجرا و نظارت بر فرآیند کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
  • ·نظارت بر فرآیندهای انتقال و اسقاط تجهیزات پزشکی
  • ·آموزش نحوه عملکرد و نگهداری تجهیزات پزشکی به کاربران