• 04 فروردین 1402

واحدهای ستادی

ردیف عنوانجزئیات
1مدیریتلینک جزئیات
2روابط عمومیلینک جزئیات
3آموزش بهداشتلینک جزئیات
4بهداشت محیطلینک جزئیات
5دهان و دندانلینک جزئیات
6بهداشت خانواده و جمعیتلینک جزئیات
7بهداشت جوانان،نوجوانان و مدارسلینک جزئیات
8بهداشت حرفه ایلینک جزئیات
9سلامت روانی، اجتماعی و اعتیادلینک جزئیات
10امور اداریلینک جزئیات
11کارگزینیلینک جزئیات
12امور مالیلینک جزئیات
13گسترشلینک جزئیات
14نظارت بر درمانلینک جزئیات
15پپیشگیری و نظارت بر بیماری های واگیرلینک جزئیات
16بهبود تغذیهلینک جزئیات
17داروییلینک جزئیات
18آزمایشگاهلینک جزئیات
19آی تیلینک جزئیات
20بحرانلینک جزئیات
21حراستلینک جزئیات
22تجهیزات پزشکیلینک جزئیات
23آمار و رسیدگی به شکایاتلینک جزئیات
24پیشگیری ومبارزه با بیماری های غیر واگیرلینک جزئیات