• 05 آبان 1400

واحدهای ستادی

ردیف عنوانجزئیات
1مدیریتلینک جزئیات
2روابط عمومیلینک جزئیات
3آموزش بهداشتلینک جزئیات
4بهداشت محیطلینک جزئیات
5دهان و دندانلینک جزئیات
6بهداشت خانواده و جمعیتلینک جزئیات
7بهداشت جوانان،نوجوانان و مدارسلینک جزئیات
8بهداشت حرفه ایلینک جزئیات
9سلامت روانی، اجتماعی و اعتیادلینک جزئیات
10امور اداریلینک جزئیات
11کارگزینیلینک جزئیات
12امور مالیلینک جزئیات
13آمار و گسترشلینک جزئیات
14نظارت بر درمانلینک جزئیات
15پپیشگیری و نظارت بر بیماری های واگیرلینک جزئیات
16پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیر واگیرلینک جزئیات
17بهبود تغذیهلینک جزئیات
18داروییلینک جزئیات
19آزمایشگاهلینک جزئیات
20آی تیلینک جزئیات
21بحرانلینک جزئیات
22حراستلینک جزئیات